Αποθήκευση

Το λάδι είναι ευαίσθητο προϊόν. Το χαρακτηριστικό του άρωμα, η γεύση του και το χρώμα του αλλά και ορισμένες φυσικοχημικές σταθερές του απαιτούν μεγάλη προσοχή στην αποθήκευσή και στην διαχείρισή του. Κι αυτό αφορά τα μέσα αποθήκευσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την μεταχείριση του. Για του λόγους αυτούς οι ελαιοδεξαμενές του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Πετρίνας βρίσκονται στον κάτω όροφο των κτιριακών του εγκαταστάσεων για να εξασφαλισθεί χαμηλή θερμοκρασία, μακριά από το φως και τον αέρα. Οι δέκα (10) ελαιοδεξαμενές του Συνεταιρισμού είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, καθεμία από αυτές φέρει αρίθμηση και σημείωμα κύρια για το χρόνο εξαγωγής του προϊόντος και μία στρόφιγγα χαμηλά για την απομάκρυνση της μούργας και μία ψηλότερα για τη ροή του ελαιολάδου.