Πιστοποιήσεις

Το 1994 το ελαιόλαδο Π.Ο.Π ΠΕΤΡΙΝΑ πιστοποιήθηκε στην Ελληνική Επικράτεια με την υπ’ αριθ. 317714/14-1-1994 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 17/14-1-1994 ότι : «Η ένδειξη ΠΕΤΡΙΝΑ Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς «κορωνέϊκη», καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια της Κοινότητας (νυν δημοτικού διαμερίσματος Δήμου Ανατολικής Μάνης) Πετρίνας Νομού Λακωνίας».

1996- Το ελαιόλαδο ΠΕΤΡΙΝΑ αποκτά το 1996 τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ        ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 148 της 21.6.1996 με την υπογραφή του τότε Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της υπαίθρου, Franz Fischler.

2004-   Απόκτηση πιστοποιητικού AGRO 2.1 & 2.2 : 1999 (Συστήματα Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή).


Το 2005 ο συνεταιρισμός απέκτησε το  πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1416 : 2000 (Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας  Τροφίμων).

2007- Απόκτηση πιστοποιητικού  AGRO 2.1 & 2.2 : 1999 (Συστήματα Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή – Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος).

2009-  Απόκτηση πιστοποιητικού ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2000 για την παραγωγή και    τυποποίηση ελαιολάδου με ισχύ έως την 29-5-2012.