Π.Ο.Π.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) –

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΤΡΙΝΑΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

 

Ι. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π).

 

Το ελαιόλαδο που παράγεται στο Συνεταιρισμό μας είναι ίσως το πρώτο ελληνικό ελαιόλαδο που εφοδιάσθηκε κιόλας από το έτος 1996 με επώνυμη ταυτότητα, δηλαδή πιστοποιήθηκε η ονομασία προέλευσής του.


Ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης δηλώνεται το όνομα μιας περιοχής, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός αγροτικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, που προέρχεται από την περιοχή αυτή και του οποίου η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία του προϊόντος λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Το ελαιόλαδο ΠΕΤΡΙΝΑ πιστοποιήθηκε αρχικά στην Ελληνική Επικράτεια με την υπ’ αριθ. 317714/14-1-1994 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 17/14-1-1994 ότι : «Η ένδειξη ΠΕΤΡΙΝΑ Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς «κορωνέϊκη», καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια της Κοινότητας (νυν δημοτικού διαμερίσματος Δήμου Ανατολικής Μάνης) Πετρίνας Νομού Λακωνίας».

Ακολούθως, το ελαιόλαδο ΠΕΤΡΙΝΑ απέκτησε το 1996 και τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 148 της 21.6.1996 με την υπογραφή του τότε Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της υπαίθρου, Franz Fischler.

 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Π.Ο.Π. ΠΕΤΡΙΝΑ.

 

Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Π.Ο.Π ΠΕΤΡΙΝΑ πληρεί απόλυτα τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ΠΕΤΡΙΝΑ προέρχεται από ελαιώνες με ποικιλία ελιάς την «κορωνέϊκη», στους οποίους, η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους ή χωρίς καμμία καταπολέμηση.

β. Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με χτένια ή με τα χέρια και ποτέ δεν συλλέγεται και δεν εκθλίβεται ο ελαιόκαρπος που έχει πέσει κάτω στο έδαφος.

γ. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στο Συνεταιρισμό μας γίνεται σε διάτρητα πλαστικά τελάρα ή καναβένιους σάκκους για να μην αναπτύσσονται οξέα και μύκητες (μούχλα) και να επιτυγχάνεται ο αερισμός του ελαιοκάρπου και η αύξηση της θερμοκρασίας, χωρητικότητας 30 – 50 Kgr.

δ. Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία δεν περιέχει ξένες ύλες και δεν αναμειγνύεται με άλλη ποικιλία ελιάς, δεν περιέχει αλλοιωμένους καρπούς (σπασμένες ελιές, σάπιες κ.λ.π.) σε ποσοστό μεγαλίτερο του 5%, δεν έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλίτερο του 5%.

ε. Η έναρξη της συλλογής κοινή για όλους, καθορίζεται αφού πρώτα διαπιστωθεί η ιδανική ωρίμανση του ελαιοκάρπου.

στ. Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο Συνεταιρισμό μας γίνεται με εφαρμογή του συστήματος «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή» το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του AGRO 2.1 & 2.2. και μέσα σε τρεις (3) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο από τη συλλογή του για να μην αναπτύσσονται οξέα.

ζ. Η έκθλιψη γίνεται με μηχανικά μέσα, στα φυγοκεντρικά μηχανήματα  του Συνεταιρισμού μας σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25°C.

η. Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται στις ιδιοκτήτες ανοξείδωτες δεξαμενές του Συνεταιρισμού σε χαμηλή θερμοκρασία, μακριά από το φως και τον αέρα.

___________________________________________________________________

Η λέξη λοιπόν «ΠΕΤΡΙΝΑ» αποτελεί την Πιστοποιημένη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) του ελαιολάδου μας που ανήκει δικαιωματικά στην κατηγορία : εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (extra virgin olive oil). Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο «ΠΕΤΡΙΝΑ» παράγεται αποκλειστικά από την ποικιλία ελιάς «κορωνέϊκη», καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια του δ.δ. ΠΕΤΡΙΝΑ που ανήκει σήμερα στο Δήμο της Ανατολικής Μάνης.

___________________________________________________________________________

 

ΙΙ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο «ΠΕΤΡΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» έχει χρώμα κιτρινοπράσινο, χρυσίζον, με αποχρώσεις εξαρτώμενες από το στάδιο ωρίμανσης του καρπού κατά τη συγκομιδή, ελαφρότατα πικρή γεύση που με την πάροδο του χρόνου εξαφανίζεται, άρωμα φρουτώδες, ιδιαίτερα έντονο όταν είναι φρέσκο.

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο «ΠΕΤΡΙΝΑ» ανήκει στην κατηγορία εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο γιατί η οξύτητά του που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ  δεν υπερβαίνει το 0,8%, γιατί ο αριθμός των υπεροξειδίων που εκφράζεται σε meqO2/kg ελαιολάδου είναι μικρότερος ή ίσος του 20, γιατί η σταθερά Κ270 μικρότερη ή ίση με 0,22 και η σταθερά ΔΚ μικρότερη ή ίση με 0,01.

Κατωτέρω παρατίθεται πρόσφατος Πίνακας Αναλύσεων της οξύτητας και οξείδωσης (υπεροξειδίων και σταθερών K232, K270 και ΔΚ)  για την αξιολόγηση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΕΤΡΙΝΑ.

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ και μονάδες μέτρησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2568/91

Ελεύθερη οξύτητα (% σε ελαϊκό οξύ)

0,27

≤ 0,8

Αριθμός υπεροξειδίων (meq ενεργού Ο2/kg)

5,7

≤ 20

K270

0,128

≤ 0,22

K232

1,514

≤ 2,50

ΔΚ

-0,004

≤ 0,01

Mf = 3,9

Md = 0,0

Mf > 0

Md = 0,0